Üldtingimused DVM International BV

Laadige alla meie üldtingimused (PDF)

Meie üldtingimused põhinevad Hollandi fondi WebwinkelKeur/Trusted Shops näidistingimustel.

indeks
Artikkel 1 - Mõisted
Artikkel 2 - Ettevõtja isik
Artikkel 3 - Kohaldamine
Artikkel 4 - Pakkumine
Artikkel 5 - leping
Artikkel 6 - Taganemisõigus
Artikkel 7 - Kulud lepingust taganemise korral
Artikkel 8 - Taganemisõigus välistamise korral
Artikkel 9 - hind
Artikkel 10 – Vastavus ja garantii
Artikkel 11 - Kohaletoimetamine ja täitmine
Artikkel 12 - Kestus tehingud: kestus, tühistamine ja pikendamine
Artikkel 13 - Tasumine
Artikkel 14 - Kaebuste esitamise kord
Artikkel 15 - Vaidlused
Artikkel 16 – Täiendavad või erinevad sätted
Artikkel 17 – mitte-hollandikeelne versioon

 

Artikkel 1 – Mõisted Nendes tingimustes

kehtivad järgmised määratlused:

 1. Peegeldusperiood: tähtaeg, mille jooksul tarbija saab oma taganemisõigust kasutada; Lugege kõike järelemõtlemisaja kohta
 2. Tarbija: füüsiline isik, kes ei tegutse kutse- ega ettevõtlustegevuse raames ja kes sõlmib ettevõtjaga kauglepingu;
 3. Päeval: kalendripäev;
 4. Tehingu kestus: kaugleping mitmete toodete ja/või teenuste kohta, mille tarne- ja/või ostukohustus on aja peale jaotatud;
 5. Vastupidav andmekandja: mis tahes vahendid, mis võimaldavad tarbijal või ettevõtjal talle isiklikult adresseeritud teavet talletada viisil, mis võimaldab edaspidi tutvuda ja salvestatud teavet muutmata kujul taasesitada.
 6. Taganemisõigus: tarbija võimalus kaugleping järelemõtlemisaja jooksul üles öelda;
 7. Mudeli vorm: ettevõtja taganemise näidisvorm, mille tarbija saab täita, kui ta soovib oma taganemisõigust kasutada.
 8. Ettevõtja: füüsiline või juriidiline isik, kes pakub tarbijatele tooteid ja/või teenuseid vahemaa tagant;
 9. Kaugleping: leping, milles ettevõtja korraldatud toodete ja/või teenuste kaugmüügi süsteemi raames kuni lepingu sõlmimiseni (kaasa arvatud) kasutatakse ainuüksi üht või mitut kaugsuhtlustehnikat;
 10. Kaugsuhtluse tehnika: tähendab, mida saab kasutada lepingu sõlmimiseks, ilma et tarbija ja ettevõtja kohtuksid üheaegselt samas ruumis.
 11. Üldtingimused: käesolevad ettevõtja üldtingimused.

Artikkel 2 - Ettevõtja isik

DVM International BV
Vlierlaan 5
3735KT Bosch ja Duin
Holland

T: +31 85 060 23 88
E: info@dvm-i.com
Kaubanduskoja number: 69415234
Käibemaksukohustuslase number: NL857866436B01

Artikkel 3 - Kohaldatavus

 1. Käesolevad üldtingimused kehtivad iga ettevõtja pakkumise ning ettevõtja ja tarbija vahel sõlmitud kauglepingu ja tellimuste kohta. Enne kauglepingu sõlmimist tehakse tarbijale kättesaadavaks käesolevate üldtingimuste tekst.
 2. Kui see ei ole mõistlikult võimalik, märgitakse enne kauglepingu sõlmimist, et üldtingimustega on võimalik ettevõtja juures tutvuda ning need saadetakse tarbija soovil esimesel võimalusel tasuta.
 3. Kui kaugleping sõlmitakse olenemata eelmisest lõikest ja enne kauglepingu sõlmimist elektrooniliselt, saab käesolevate üldtingimuste teksti teha tarbijale elektrooniliselt kättesaadavaks selliselt, et tarbija saab talletada lihtsas viis vastupidavale andmekandjale.
 4. Kui see ei ole mõistlikult võimalik, märgitakse enne kauglepingu sõlmimist, kus üldtingimustega saab elektrooniliselt tutvuda ning need saadetakse tarbija soovil elektrooniliselt või muul viisil tasuta.
 5. Kui lisaks käesolevatele üldtingimustele kehtivad ka konkreetsed toote- või teenusetingimused, kohaldatakse teist ja kolmandat lõiget mutatis mutandis ning tarbija saab vastuoluliste üldtingimuste korral alati tugineda talle kõige soodsamale kohaldatavale sättele. tingimused. on. Kui üks või mitu käesolevate üldtingimuste sätet on mingil ajal täielikult või osaliselt kehtetud või hävitatud, jäävad leping ja käesolevad tingimused kehtima ülejäänud osas ning vastav säte asendatakse vastastikuse konsulteerimise teel ilma viivitus. originaali võimalikult täpselt.
 6. Olukordi, mida käesolevates üldtingimustes ei reguleerita, tuleb hinnata käesolevate üldtingimuste vaimus.
 7. Ebakindlust meie tingimuste ühe või mitme sätte tõlgendamise või sisu suhtes tuleb selgitada nende tingimuste vaimus.

Artikkel 4 - Pakkumine

 1. Kui pakkumise kehtivusaeg on piiratud või selle pakkumine sõltub tingimustest, on see pakkumises sõnaselgelt öeldud.
 2. Pakkumine on ilma kohustusteta. Ettevõtjal on õigus pakkumist muuta ja kohandada.
 3. Pakkumine sisaldab pakutavate toodete ja/või teenuste täielikku ja täpset kirjeldust. Kirjeldus on piisavalt üksikasjalik, et võimaldada tarbijal pakkumist õigesti hinnata. Kui ettevõtja kasutab pilte, on need pakutavate toodete ja/või teenuste tõeline esitus. Ilmsed vead või vead pakkumises ei ole ettevõtjale siduvad.
 4. Kõik pakkumises olevad pildid ja spetsifikatsiooniandmed on soovituslikud ega too kaasa hüvitist ega lepingu lõpetamist.
 5. Tootega kaasnevad pildid kujutavad tõeselt pakutavaid tooteid. Ettevõtja ei saa garanteerida, et kuvatavad värvid vastavad täpselt toodete tegelikele värvidele.
 6. Iga pakkumine sisaldab sellist teavet, et tarbijal on selge, millised õigused ja kohustused on seotud pakkumise vastuvõtmisega. See puudutab eelkõige järgmist:
 • hind koos maksudega;
 • kõik saatmiskulud;
 • viis, kuidas leping sõlmitakse ja milliseid toiminguid selleks on vaja;
 • kas taganemisõigus kehtib või mitte;
 • pakkumise vastuvõtmise tähtaeg või tähtaeg, mille jooksul ettevõtja hinda garanteerib;
 • kaugside tasu suurus, kui kaugsidetehnoloogia kasutamise kulud on arvutatud kasutatava sidevahendi tavapärasest baasmäärast erineval alusel;
 • kas leping arhiveeritakse pärast selle sõlmimist ja kui jah, siis kuidas saab tarbija sellega tutvuda;
 • viis, kuidas tarbija saab enne lepingu sõlmimist kontrollida ja soovi korral taastada tema poolt lepingu raames antud andmeid;
 • võimalikud keeled, milles saab lepingu sõlmida lisaks hollandi keelele;
 • tegevusjuhendid, mida ettevõtjale kohaldatakse, ja viis, kuidas tarbija saab nende käitumisjuhistega elektrooniliselt tutvuda;
 • kauglepingu minimaalne kestus pikaajalise tehingu korral;

Artikkel 5 - leping

 1.  Lõike 4 sätete kohaselt sõlmitakse leping pakkumise vastuvõtmise ja sellega seotud tingimuste täitmise ajal tarbija poolt.
 2. Kui tarbija on pakkumise vastu võtnud elektrooniliselt, kinnitab ettevõtja koheselt elektrooniliselt pakkumise vastuvõtmise kättesaamist. Kuni ettevõtja ei ole selle aktsepteerimise kokkulepet kinnitanud, võib tarbija lepingu lõpetada.
 3. Kui leping sõlmitakse elektrooniliselt, rakendab ettevõtja asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid andmete elektroonilise edastamise ja turvalise veebikeskkonna tagamiseks.
 4. Kui tarbija saab maksta elektrooniliselt, järgib ettevõtja vastavaid turvameetmeid. Ettevõtja saab end õiguslikes raamides teavitada sellest, kas tarbija suudab oma maksekohustusi täita, samuti kõigist nendest asjaoludest ja teguritest, mis on olulised kauglepingu vastutustundlikuks sõlmimiseks. Kui selle uurimise põhjal on ettevõtjal mõjuvad põhjused lepingut mitte sõlmida, on tal õigus korraldusest või taotlusest koos põhjendusega keelduda või lisada täitmisele eritingimused.
 5. Ettevõtja saadab tarbijale koos toote või teenusega kirjalikult või nii, et see oleks tarbijale kättesaadaval viisil püsival andmekandjal säilinud, järgmise teabe:
 • ettevõtja asutuse külastusaadress, kuhu tarbija saab kaebustega pöörduda;
 • tingimused ja viis, kuidas tarbija saab taganemisõigust kasutada, või selge avaldus taganemisõiguse välistamise kohta;
 • teave garantiide ja olemasoleva müügijärgse teeninduse kohta;
 • käesolevate tingimuste artikli 4 lõikes 3 sisalduv teave, välja arvatud juhul, kui ettevõtja on selle teabe tarbijale juba enne lepingu sõlmimist esitanud;
 • lepingu lõpetamise nõuded, kui leping kestab üle ühe aasta või on tähtajatu.

     6. Pikaajalise tehingu puhul kehtib eelmises lõigus sätestatu ainult esmatarnele.

   7. Iga leping sõlmitakse asjaomaste toodete piisava kättesaadavuse peatamistingimustel.

Artikkel 6 - Taganemisõigus

 1. Tarbijal on toodete ostmisel võimalus leping 14 päeva jooksul põhjust avaldamata lõpetada. See järelemõtlemisaeg algab järgmisel päeval pärast toote kättesaamist tarbija või tarbija poolt eelnevalt määratud ja ettevõtjale teatavaks tehtud esindaja poolt.
 2. Tarbija suhtub järelemõtlemisperioodil toote ja pakendiga ettevaatlikult. Ta pakib toote lahti või kasutab seda ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik selleks, et hinnata, kas ta soovib toodet endale jätta. Kui ta kasutab taganemisõigust, tagastab ta ettevõtjale toote koos kõigi kaasasolevate tarvikutega ja võimaluse korral originaalses seisukorras ja pakendis vastavalt ettevõtja poolt antud mõistlikele ja selgetele juhistele.
 3. Kui tarbija soovib oma taganemisõigust kasutada, on ta kohustatud sellest ettevõtjale teada andma 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tarbija peab sellest teatama näidisvormi või muu sidevahendi, näiteks e-posti teel. Pärast seda, kui tarbija on andnud teada, et soovib oma taganemisõigust kasutada, peab klient kauba tagastama 14 päeva jooksul. Tarbija peab tõendama, et tarnitud kaup on õigeaegselt tagastatud, näiteks saatetõendiga.
 4. Kui klient ei ole pärast lõigetes 2 ja 3 nimetatud tähtaegade möödumist teatanud, et ta soovib oma taganemisõigust kasutada. pole toodet ettevõtjale tagastanud, ost on fakt.

Artikkel 7 - Kulud lepingust taganemise korral

 1. Kui tarbija kasutab taganemisõigust, kaetakse tagastamiskulud maksimaalselt tema kontole.
 2. Kui tarbija on summa tasunud, tagastab ettevõtja selle summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast taganemist. See kehtib tingimusel, et veebimüüja on toote juba tagasi saanud või saab esitada veenva tõendi täieliku tagastamise kohta. Tagasimaksmine toimub sama makseviisi kaudu, mida tarbija kasutab, välja arvatud juhul, kui tarbija on selgesõnaliselt lubanud kasutada teist makseviisi.
 3. Tarbija hooletu ümberkäimise tõttu toote kahjustamise korral vastutab tarbija toote väärtuse vähenemise eest.
 4. Tarbijat ei saa võtta vastutusele toote amortisatsiooni eest, kui ettevõtja ei ole taganemisõiguse kohta esitanud kõiki seaduses nõutud andmeid, seda tuleb teha enne ostu-müügilepingu sõlmimist.

Artikkel 9 - hind

 1. Pakkumises märgitud kehtivusajal pakutavate toodete ja/või teenuste hindu ei tõsteta, välja arvatud käibemaksumäärade muutumisest tulenevad hinnamuutused.
 2. Erinevalt eelmisest lõikest saab ettevõtja pakkuda muutuva hinnaga tooteid või teenuseid, mille hinnad sõltuvad finantsturu kõikumisest ja mida ettevõtjal ei ole. See sõltuvus kõikumistest ja asjaolu, et kõik noteeritud hinnad on sihthinnad, on märgitud pakkumises.
 3. Hinnatõus 3-i kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist on lubatud ainult siis, kui need tulenevad seadustest või sätetest.
 4. Hinnatõus alates 3 kuust pärast lepingu sõlmimist on lubatud ainult siis, kui ettevõtja on selle kehtestanud ja:
 • need tulenevad seadusjärgsetest määrustest või sätetest;
 • või tarbijal on õigus leping üles öelda alates hinnatõusu jõustumise päevast.

     5. Toodete või teenuste pakkumises märgitud hinnad sisaldavad käibemaksu.

     6. Kõik hinnad sisaldavad trüki- ja trükivigu. Trüki- ja trükivigade tagajärgede eest ei vastuta. Trüki- ja trükivigade korral ei ole ettevõtjal kohustust tarnida toodet vale hinna järgi.

Artikkel 10 – Vastavus ja garantii

 1. Ettevõtja garanteerib, et tooted ja/või teenused vastavad lepingule, pakkumises märgitud spetsifikatsioonidele, mõistlikele töökindluse ja/või kasutatavuse nõuetele ning lepingu sõlmimise päeval kehtinud õigusnormidele ja/või valitsuse määrustele. . Kokkuleppe korral garanteerib ettevõtja ka toote sobilikkuse muuks kui tavakasutuseks.
 2. Ettevõtja, tootja või maaletooja antud garantii ei mõjuta seadusest tulenevaid õigusi ja nõudeid, mida tarbija saab lepingu alusel ettevõtja vastu esitada.
 3. Vigadest või valesti tarnitud toodetest tuleb ettevõtjat kirjalikult teavitada 2 kuu jooksul pärast tarnimist. Tooted tuleb tagastada originaalpakendis ja uues seisukorras.
 4. Ettevõtja garantiiaeg vastab tootja garantiiajale. Ettevõtja ei vastuta aga kunagi toodete lõpliku sobivuse eest tarbija iga üksiku kasutuskorra jaoks ega ka toodete kasutamist või kasutamist puudutavate nõuannete eest.
 5. Garantii ei kehti, kui:
 • Tarbija on tarnitud tooteid ise parandanud ja/või töödelnud või lasknud need parandada ja/või töödelda kolmandatel isikutel;
 • tarnitud tooted on sattunud ebatavalistesse tingimustesse või on muul viisil hooletult ümber käidud või on vastuolus ettevõtja juhistega ja/või on töödeldud vastupidiselt pakendil olevatele juhistele;
 • defekt on täielikult või osaliselt tingitud valitsuse poolt kehtestatud või kavatsetavatest määrustest seoses kasutatud materjalide laadi või kvaliteediga.

 Artikkel 11 - Kohaletoimetamine ja täitmine

 1. Ettevõtja jälgib võimalikult suurt hoolt tootetellimuste vastuvõtmisel ja täitmisel ning teenuste osutamise taotluste hindamisel.
 2. Tarnekoht on aadress, mille tarbija on ettevõttele teatavaks teinud.
 3. Järgides käesoleva artikli lõikes 4 sätestatut, täidab ettevõte vastuvõetud tellimused kiiresti, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul, kui tarbija ei ole nõustunud pikema tarneajaga. Kui kohaletoimetamine viibib või kui tellimust ei ole võimalik täita või on võimalik täita osaliselt, teavitatakse tarbijat sellest hiljemalt 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist. Sel juhul on tarbijal õigus leping ilma kuludeta lõpetada. Tarbijal ei ole õigust hüvitisele.
 4. Kõik tarneajad on soovituslikud. Tarbija ei saa tuletada mingeid õigusi ühestki nimetatud tingimustest. Tähtaja ületamine ei anna tarbijale õigust hüvitisele.
 5. Lõpetamise korral vastavalt käesoleva artikli lõikele 3 tagastab ettevõtja tarbija poolt tasutud summa esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul pärast lõpetamist.
 6. Kui tellitud toote kohaletoimetamine osutub võimatuks, teeb ettevõtja kõik endast oleneva, et asenduskaup oleks kättesaadav. Hiljemalt üleandmisel teatatakse selgelt ja arusaadavalt, et tarnitakse asenduskauba. Asenduskaupade puhul ei saa välistada taganemisõigust. Tagastussaadetise kulud kannab ettevõtja.
 7. Toodete kahjustumise ja/või kaotsimineku risk lasub ettevõtjal kuni tarbijale või eelnevalt määratud ja ettevõtjale teatavaks tehtud esindajale üleandmiseni, kui ei ole sõnaselgelt kokku lepitud teisiti.

Artikkel 12 – Kestustehingud:

kestus, tühistamine ja pikendamine See artikkel ei kehti DVM Internationali kohta.

Artikkel 13 - Maksmine

 1. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, tuleb tarbija võlgnetavad summad tasuda 7 tööpäeva jooksul pärast artikli 6 lõikes 1 osutatud järelemõtlemisaja algust. Teenuse osutamise kokkuleppe korral algab see periood pärast seda, kui tarbija on saanud lepingu kinnituse.
 2. Tarbijal on kohustus viivitamatult teatada ettevõtjale esitatud või märgitud makseandmete ebatäpsustest.
 3. Tarbija tasumata jätmise korral on ettevõtjal õigus seadusest tulenevalt nõuda tarbijale eelnevalt teatavaks tehtud mõistlikud kulud.

 Artikkel 14 - Kaebuste esitamise kord

 1. Ettevõtjal on piisavalt avalikustatud kaebuste menetlus ja ta tegeleb kaebusega selle kaebuste menetluse kohaselt.
 2. Pretensioonid lepingu täitmise kohta tuleb esitada ettevõtjale täielikult ja selgelt kirjeldatuna 2 kuu jooksul pärast seda, kui tarbija on puudused avastanud.
 3. Ettevõtjale esitatud kaebustele vastatakse 14 päeva jooksul alates nende laekumisest. Kui kaebus nõuab ettenähtavalt pikemat menetlemisaega, vastab ettevõtja 14 päeva jooksul kättesaamise teatise ja viitega, millal on tarbijal oodata täpsemat vastust.
 4. Kui kaebust ei õnnestu lahendada vastastikusel konsultatsioonil, tekib vaidlus, mis kuulub vaidluste lahendamise menetlusse.
 5. Kaebuste korral peab tarbija esmalt pöörduma ettevõtja poole. Kui veebipood on seotud ettevõttega Stichting WebwinkelKeur/Trusted Shops ja kaebuste korral, mida ei ole võimalik vastastikusel kokkuleppel lahendada, peaks tarbija võtma ühendust ettevõttega Stichting WebwinkelKeur/Trusted Shops (webwinkelkeur.nl), kes vahendab tasuta. Kontrollige, kas sellel veebipoel on pidev liikmesus aadressil https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/ . Kui lahendust veel ei jõuta, on tarbijal võimalus lasta oma kaebust käsitleda Stichting WebwinkelKeur/Trusted Shopsi poolt määratud sõltumatus vaidluskomisjonis, mille otsus on siduv ja selle siduva otsusega nõustuvad nii ettevõtja kui ka tarbija. Vaidluse sellele vaidluskomisjonile esitamisega kaasnevad kulud, mille tarbija peab tasuma vastavale komisjonile. Kaebusi on võimalik registreerida ka Euroopa veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Kaebus ei peata ettevõtja kohustusi, kui ettevõtja ei ole kirjalikult teatanud teisiti.
 7. Kui pretensioon osutub ettevõtja poolt põhjendatuks, asendab või parandab ettevõtja oma äranägemisel tarnitud tooted tasuta.

Artikkel 15 - Vaidlused

 1. Ettevõtja ja tarbija vahelistele lepingutele, mille suhtes kehtivad käesolevad üldtingimused, kohaldatakse ainult Hollandi õigust.
 2. Isegi kui tarbija elab välismaal. Viini müügikonventsioon ei kehti.

Artikkel 16 - Täiendavad või erinevad sätted
Täiendavad sätted või käesolevatest üldtingimustest kõrvalekalduvad sätted ei tohi olla tarbija kahjuks ning need tuleb fikseerida kirjalikult või nii, et neid oleks võimalik tarbijale juurdepääsetaval viisil säilitada püsival andmekandjal.

Artikkel 17 – mittehollandikeelne versioon
See hollandikeelsete nõuete ja tingimuste tõlgitud versioon ei ole ametliku juriidilise tõlkija loodud ja seetõttu ei ole see õiguslikult siduv.
Ainult hollandi originaalversioon on juriidiliselt kehtiv.